April 14, 2017, Good Friday
Theme: “Relive His Suffering and Death”
Homilies by Bp. Ricardo Alcaraz, Fr. Erel Villanueva, & Fr. Fernando Ilustre

Ang Pitong Huling Salita

“Ama, patawarin Mo sila; sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa” (Luc. 23:34)

“Katotohanan sinasabi Ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso.” (Luc. 23:43)

“Babae, narito, and iyong anak!… Masdan ang iyong ina!” (Juan 19:26-27)

“O Diyos Ko, Diyos Ko, bakit Mo Ako pinabayaan?” (Mat. 27:46)

“Nauuhaw Ako” (Juan 19:28)

“Ama, sa Iyong mga kamay ipinagtatagubilin Ko ang Aking espiritu” (Luc. 23:46)

“Naganap na!” (Juan 19:30)